home  message  archive   ©  

subtilitas:

Takesho Hosaka - Love house, Yokohama 2005. Photos (C) Masao Nishikaw, Toshihiro Sobajima.

subtilitas:

miCo - Komazawa Park house renovation, Tokyo 2010. Via, photos (C) Koichi Torimura.